കമ്പി മലയാളം。 Malayalam Kambi Kathakal — ഒരു പൂവിന്‍റെ വിടരല്‍

0,property:"height",target:null,remove:! addClass "theiaStickySidebar". splice position,0,content ;this. trigger 'initialize',null,'navigation' ;this. normalize position,true ;return this. "insertAdjacentHTML"in window. warn 'Can not detect viewport width. addClass 'animated owl-animated-in'. addClass 'animated owl-animated-out'. 0,property:"height",target:null,remove:! addClass 'animated owl-animated-out'. removeClass "activeTab" ;a this. duration current,position,speed ;this. mozFullScreenElement document. splice position,0,content ;this. createElement "abbr" ;document. addClass "theiaStickySidebar". changedTouches[0]:event;if event. removeClass 'owl-video-playing' ;this. attr "data-match-height" ;i in e? css "-webkit-transform","none" ,a. duration current,position,speed ;this. trigger 'refresh',null,'navigation' ;this. trigger 'stop',null,'video' ;this. attr 'data-youtube-id' target. suppress ['translate','translated'] ;this. define ["jquery"],t :"undefined"! trigger 'stop',null,'video' ;this. css "-webkit-transform","none" ,a. mozFullScreenElement document. suppress ['translate','translated'] ;this. navigation' ;for handler in this. removeClass 'animated owl-animated-out owl-animated-in'. changedTouches[0]:event;if event. Event [name,'owl',namespace 'carousel']. Event [name,'owl',namespace 'carousel']. warn 'Can not detect viewport width. length,iterator,reciprocalItemsWidth,elementWidth;if settings. attr 'data-youtube-id' target. extend defaults,options ;return this. createElement "abbr" ;document. addClass 'animated owl-animated-in'. normalize position,true ;return this. define ["jquery"],t :"undefined"! length,iterator,reciprocalItemsWidth,elementWidth;if settings. trigger 'initialize',null,'navigation' ;this. navigation' ;for handler in this. log "TST: Body width smaller than options. log "TST: Body width smaller than options. trigger 'refresh',null,'navigation' ;this. options,overwrites[match] ;if typeof settings. removeClass 'owl-video-playing' ;this. removeClass 'animated owl-animated-out owl-animated-in'. options,overwrites[match] ;if typeof settings. "insertAdjacentHTML"in window. attr "data-match-height" ;i in e? extend defaults,options ;return this. removeClass "activeTab" ;a this.。

95

18
。 。 。 。 。 。 。